,

Normativa per a piscines en comunitats

Consultar precio

No saps quines són les normatives per a una piscina? A Piscines Argentona et podem ajudar. Contracta el nostre servei de visita.

Categories: ,

LES PRINCIPALS NOVETATS QUE INCLOU AQUEST REIAL DECRET SON:

Article 2: Definicions.

2. Piscines d’ús públic:
Tipus 1: Les piscines on és l’activitat principal, piscines públiques, parcs aquàtics, piscines Spa.
Tipus 2: Les piscines on és l’activitat secundària, piscines d’Hotels, allotjaments turístics, càmping o terapèutiques en centres sanitaris.
Tipus 3 A: Les piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, col·legis majors o similars.
8 Titular: la responsabilitat serà del titular bé sigui persona física, jurídica, o comunitat de propietaris que sigui propietària de la piscina.
Article 3: Àmbit d’aplicació.
2. En el cas de les piscines d’ús privat Tipus 3 A Deberán complir com a mínim el que es disposa en els articles 5-6-7-10-13 i 14 d, e, f. Comunicant-ho al ministeri de sanitat abans de 12 mesos de l’entrada en vigor d’aquest reial decret.
Article 4: Actuacions i responsabilitats.
1. El titular de la piscina haurà de comunicar l’obertura a l’autoritat competent, registrar les dades d’autocontrol i situacions d’incidències, preferentment en suport informàtic.
Article 5: Característiques de la piscina.
2. El titular de la piscina vetllés perquè les seves instal·lacions tinguin els elements adequats per a prevenir riscos per a la salut.
Article 6: Tractament de l’aigua.
3. Els tractaments químics no es realitzessin directament en el got.
Article 7: Productes químics utilitzats.
Els biocides utilitzats com a desinfectants (hipoclorit sòdic) hauran de complir amb el que es disposa en el R.D.1054/2002. I la resta de substàncies químiques s’ajustessin a la legislació del REACH.
Article 8: Personal.
El personal de manteniment i neteja haurà de comptar amb el certificat o titulo que li capaciti. (Per a la manipulació de biocides RD 830/2010).
Article 9: Laboratoris i mètodes d’anàlisis.
2. Els laboratoris on es realitzin les determinacions analítiques en les piscines, hauran d’estar acreditats per la norma UNE EN ISO/IEC 17025. Per a comprovar el compliment de l’ANNEX I.
3. Els kits usats per al control de rutina, hauran de complir la norma UNE-ISO 17381.
Article 10: Criteris de qualitat de l’aigua i aire.
1. L’aigua haurà d’estar lliure d’organismes patògens que suposin un risc per a la salut, i haurà de complir amb els requisits de l’ANNEX I. En l’anàlisi diària obligatòria s’afegeix la Terbolesa i la transparència.
2. Les piscines cobertes i les sales tècniques, hauran de complir amb l’ANNEX II. En el qual es realitzés l’anàlisi diària obligatòria de CO₂. Conforme al descrit en l’annex III.
Article 11: Control de qualitat.
2. a) Control inicial: Anàlisi 15 dies abans de l’obertura de got Annexos I i II.
b) Control de rutina: Control diari Freqüència mínima de mostreig Annex III.
c) Control periòdic: Anàlisis mensuals en laboratori Annexos I, II i III.
5. El titular de la piscina haurà de disposar d’un protocol d’autocontrol.
Article 12: Situacions d’incompliment.
Totes aquelles que no compleixin amb els ANNEXOS I, II I III. S’adoptessin les mesures correctores immediatament, adoptant les mesures oportunes perquè no torni a ocórrer, l’autoritat competent serà informada si així ho disposa, per mitjans electrònics.
El titular comprovés que s’hagin corregit correctament. I es comuniqués als usuaris i a l’autoritat competent.
El got es tanqués al bany en les següents situacions fins que es normalitzin:
a) Quan hi hagi risc per a la salut.
b) Quan s’incompleixi l’ANNEX I.
c) Quan hi hagi presència de femta, vòmits o altres residus orgànics visibles.
Article 13: Situacions d’incidència.
1. Les situacions d’incidència es descriuen en l’apartat 7 de l’ANNEX V.
2. Adoptar mesures correctores i preventives.
3. Informar l’autoritat competent per mitjans electrònics.
4. L’autoritat competent ho notifiqués en 1 mes al ministeri de sanitat a través de la seva pàgina web amb la informació de l’ANNEX V.
Article 14: Informació al públic.
Es posarà a la disposició dels usuaris en una zona visible almenys la següent informació:
a) Els resultats dels últims controls realitzats (inicial, rutina, o periòdic).
b) Informació de situacions d’incompliment de l’ANNEX I o II, les mesures correctores i recomanacions sanitàries.
c) Material divulgatiu sobre prevencions, com a ofegaments, traumatismes, lesions, protecció solar.
d) Informació dels productes químics utilitzats.
e) Informació de l’existència o no de socorrista, i les adreces i telèfons dels centres sanitaris més pròxims.
f) Les normes, drets i deures d’utilització de la piscina per als usuaris d’aquesta.
Article 15: Remissió d’informació.
1 L’autoritat competent remetrà al ministeri de sanitat abans del 30 d’abril de cada any, la informació de l’any anterior de l’ANNEX IV.
Article 16: Règim sancionador.

L’incompliment d’aquest reial decret podrà donar lloc a l’aplicació de sancions segons la Llei 14/1986 i la Llei 33/2011.
El ministeri de sanitat elaborés un informe tècnic anual sobre la qualitat de les piscines, que posarà a la disposició del ciutadà en la seva pàgina web.

El present reial decret entrés en vigor als dos mesos de la seva publicació en el butlletí oficial de l’estat. Queden derogades les ordenis de 31 de maig de 1960 i l’ordre de 12 de juliol de 1961.

Shopping Cart
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?